موضوع جستجو: کتاب آموزش نقاشی , کاربارنگ , آشنایی با سبکهای نقاشی جهان , فنی حرفه ای , عزت مهربانی , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال رایگان کتاب , ارسال کتاب رایگان , کتاب وزارت بهداشت , کتاب مرجع زبان انگلیسی , کتابهای استخدامی , آدرس و شماره تماس و تلفن انتشارات کتابخانه فرهنگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کتاب آموزش نقاشی جلد دوم کاربارنگ و آشنایی با سبکهای نقاشی جهان مهربانی انتشارات کتابخانه فرهنگ : : 9648789118 توضیحات : این کتاب شامل آموزش مهارت نقاشی در دوجلد که جلد حاضر درارتباط با کار با رنگ و آشنایی با سبکهای نقاشی جهان و جلد اول مرتبط با طراحی می باشد و