موضوع جستجو: اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی , ام.کاسی ردی و اس. ساراس واتی , ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا شورورزی , علی دهنوی , انتشارات کتابخانه فرهنگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی ام.کاسی ردی و اس. ساراس واتی ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا شورورزی انتشارات کتابخانه فرهنگ : مالی و اقتصاد مدیریت را معرفی می نماید که مدیران را در دستیابی به مناسب ترین راه حل های مسائل تجاری، یاری می رساند.